strøjer tegl søg

Juridiske forhold

Det med småt

www.strojertegl.dk – drives og ejes af Strøjer Tegl A/S.

Strøjer Tegl A/S
Bogyden 12 · DK-5610 Assens · info@strojertegl.dk · Cvr-nr. 48 79 10 18

Vilkår og betingelser

Før du gør brug af vores hjemmeside, beder vi dig læse disse vilkår og betingelser for brug omhyggeligt. Ved at bruge hjemmesiden godkender du vilkårene og betingelserne. De nedenstående vilkår og betingelser er gældende for alle Strøjer Tegls hjemmesider.

Ejendomsret

Hjemmesiden ejes og drives af Strøjer Tegl A/S, som er et dansk aktieselskab med hovedkontor i Assens.

Brugerlicens

Du er naturligvis velkomme til at surfe rundt på vores hjemmesider. Vi giver dig tilladelse til at se på denne side og til at printe eller downloade materiale, der vises på denne side, til din egen personlige, ikke-kommercielle brug, forudsat, at du uden forbehold accepterer de vilkår og betingelser, der indeholdes i denne aftale, og forudsat, at du sørger for, at alle påbud og forbud vedrørende ophavsret, varemærke og anden ejendomsret respekteres.

Du må dog ikke uden skriftlig tilladelse fra Strøjer Tegl på nogen måde kopiere, reproducere, uploade, videresende eller distribuere indholdet af vores hjemmeside; herunder tekst, billeder, lyd og video, til offentlige eller kommercielle formål. Indholdet på hjemmesiden må heller ikke placeres i rammer på tredjemands hjemmesider (framing).

Brugen af hjemmesiden er ensbetydende med din godkendelse og accept uden ændring af forbuddene, vilkårene og betingelserne fremsat heri. Endvidere må du på ingen måde bruge hjemmesiden til formål, der er retsstridige, umoralske, ulovlige, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændige, pornografiske eller på nogen måde i strid med nogen lovbestemmelse.

Links til og fra andre materialer

Strøjer Tegl kan frit lægge hyperlinks til tredjemands hjemmesider. Støjer Tegl har ingen kontrol over de linkede hjemmesider og er på ingen måde ansvarlig for indholdet af en sådan linket hjemmeside eller af nogen hjemmeside linket til en sådan linket hjemmeside. Strøjer Tegl giver ikke nogen form for godkendelse af firmaer eller produkter, hvortil der oprettes hyperlinks, og Strøjer Tegl forbeholder sig ret til at anføre dette på hjemmesiden. Strøjer Tegl forbeholder sig ensidigt retten til når som helst at slette et hvilken som helst link eller et hvilket som helst linket program. Ønsker du at besøge nogen af tredjemands hjemmesider, som er linket til denne hjemmeside, sker dette på dit eget ansvar.

Tredjemand må kun foretage hyperlinks til startsiden på denne hjemmeside. Links til underliggende sider må kun ske efter Strøjer Tegls forudgående skriftlige godkendelse.

Indhold

Strøjer Tegl er meget omhyggelig med oprettelse og vedligeholdelse af vores hjemmeside og med at sørge for, at indholdet er korrekt og ajourført. Ændringer på hjemmesiden vil ske uden forudgående varsel. Strøjer Tegl garanterer ikke for, at indholdet er korrekt og ajourført.

Besøgende på hjemmesiden accepterer, at Strøjer Tegl er fritaget for ethvert ansvar for hjemmesidens indhold, software eller for nogen brug, der gøres af den.

Immaterielle rettigheder

Tekster, layout, tegninger, databaser og andre dele af denne hjemmeside samt selve hjemmesiden er beskyttet af copyright og tilhører Strøjer Tegl. Visse navne, mærker og logoer på denne hjemmeside er beskyttede varemærker.

Intet på denne hjemmeside må fortolkes som en licensret eller anden ret til at bruge noget varemærke, der vises på denne hjemmeside, uden skriftlig tilladelse fra Strøjer Tegl eller tredjemand, som måtte eje de varemærker, der vises på hjemmesiden.

Enhver form for kopiering, bearbejdelse, oversættelse, modifikation og enhver brug af hele eller dele af hjemmesiden er forbudt.

Databeskyttelse

Strøjer Tegl indsamler og anvender informationer om brugeres adfærd på hjemmesiden til statistiske og marketingrelaterede formål. Du har ret til at modsætte dig anvendelsen af dine data til marketingrelaterede forhold og har ret til uden beregning at få adgang til personlige data og til at rette sådanne data. For yderligere information omkring de data, som Strøjer Tegl indsamler, og de forholdsregler, Strøjer Tegl tager for at beskytte brugerdata, henvises til “Beskyttelse af persondata”.

Ansvar

Brugen af og besøg på hjemmeside foregår på eget ansvar. Strøjer Tegl garanterer ikke, at den software, der er brugt på denne hjemmeside, og informationerne, on-line applikationerne eller nogen anden service ydet ved hjælp af denne side er fejlfrie, eller at brugen af dem vil være uden afbrydelser. Strøjer Tegl fralægger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for ovennævnte, herunder for eksempel for nøjagtighed, stand, salgbarhed og egnethed til bestemte formål. Uanset om andet måtte være anført på vores hjemmeside, er Strøjer Tegl på ingen måde ansvarlig for nogen form for tab af fortjeneste, indtægter eller nogen form for indirekte skader, som opstår på grund af eller i forbindelse med denne hjemmeside eller ved brug af nogen af de ydelser, der anføres på hjemmesiden.

Ansvarsfraskrivelse

Alt materiale og indhold på denne hjemmeside stilles til rådighed “som beset” uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti af nogen art herunder garanti for, at en vare er salgbar, uden krænkelse af nogens immaterialret eller egnethed til noget bestemt formål. Der påhviler i intet tilfælde Strøjer Tegl nogen erstatningspligt for skader af nogen art (herunder for eksempel avancetab, driftstab, tab af informationer), som opstår ved brug af eller manglende evne til at bruge materialet. Dette gælder selv om Strøjer Tegl måtte være underrettet om muligheden for sådan erstatningspligt.

Da visse retssystemer forbyder udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader og/eller hændelige skader, er det muligt, at ovenstående begrænsning ikke gælder for dig. Endvidere garanterer Strøjer Tegl ikke for korrektheden eller fuldstændigheden af informationerne under linkede hjemmesider, som er blevet stillet til rådighed af tredjemand.

Produktordrer

Strøjer Tegl vil bestræbe sig på at opfylde alle ordrer, men vi kan ikke garantere, at et hvilket som helst produkt vist på denne hjemmeside forefindes. Strøjer Tegl forbeholder sig retten til, når som helst og uden varsel, at ophæve salget af et hvilket som helst produkt, der måtte være opført på hjemmesiden.

Opdateringer

Vi forbeholder sig ensidigt retten til, når som helst, at opdatere, omforme og ændre “Beskyttelse af persondata”. Alle sådanne opdateringer, omformninger og ændringer er bindende for alle brugere og læsere af Strøjer Tegls hjemmeside.

Softwarelicenser

Du har ingen rettigheder til ejendomsretligt beskyttet software og dertil hørende dokumentation eller nogen tilføjelse eller ændring dertil, som måtte være stillet til din rådighed, for at du kan få adgang til bestemte områder på hjemmesiden. Du må ikke videregive, overdrage eller overføre nogen licensret, som Strøjer Tegl har overdraget til dig, og ethvert forsøg på at overdrage eller overføre en sådan licens vil være ugyldig. Du må ikke på anden vis kopiere, distribuere, ændre, omkonstruere eller fremstille afledede produkter af sådan software.

Bestemmelser om lovvalg og værneting

Du er indforstået med, at disse vilkår og din brug af hjemmeside reguleres af de til enhver tid gældende love i Danmark.

Du erklærer dig herved indforstået med, at domstolene, de administrative myndigheder og andre organisationer til løsning af tvister i Danmark er enekompetente og rette værneting i enhver tvist, som (a) udspringer af, vedrører eller har forbindelse med hjemmesiden og/eller disse vilkår, hvori (b) denne hjemmeside og/eller disse vilkår er et stridspunkt eller et væsentligt moment, eller hvori (c) der refereres til denne hjemmeside og/eller disse vilkår, er omtalt i et skrift, der er indgivet til en domstol, voldgiftsret, administrativ myndighed eller anden organisation til løsning af tvister.

Strøjer Tegl har ved oprettelsen og vedligeholdelsen af hjemmesiden bestræbt sig på at overholde alle lovmæssige krav, som vi er bekendt med, men garanterer ikke, at materiale på denne hjemmeside er hensigtsmæssigt eller disponibelt til brug i nogen bestemt jurisdiktion. Du er selv ansvarlig for overholdelsen af gældende lov. Enhver anvendelse i modstrid mod denne bestemmelse eller en hvilken som helst bestemmelse i disse vilkår sker for din egen regning og risiko. Hvis dele af disse vilkår er ugyldige eller uden retskraft ifølge gældende ret, vil en sådan ugyldig eller ikke retskraftig bestemmelse anses for at være afløst af en gyldig, retskraftig bestemmelse, som er nærmest til at svare til hensigten med den oprindelige bestemmelse, og den øvrige del af disse vilkår vil være gældende for sådan anvendelse.

Beskyttelse af persondata

Strøjer Tegl respekterer og beskytter dine personlige oplysninger. Hvis du udleverer personlige oplysninger til Strøjer Tegl, vil vi behandle disse i henhold til denne politik. Vi opfordrer dig til at læse denne politik omkring beskyttelse af dine persondata.

Samtykke til og ajourføring af politikken

Ved at benytte Strøjer Tegls hjemmeside giver du dit samtykke til, at vi må indsamle og bruge dine informationer som anført i nedenstående politik. Strøjer Tegl forbeholder sig ensidigt retten til at opdatere, omforme og ændre sin politik om beskyttelse af persondata. Alle sådanne opdateringer, omformninger og ændringer er bindende for alle brugere af Strøjer Tegls hjemmesiden, og de vil blive bekendtgjort her.

Typer og brug af personlig oplysninger

Strøjer Tegl indsamler og registrerer kun personligt identificerbare oplysninger, herunder navn, titel, firma, adresse, e-post adresse, telefonnumre osv., såfremt du oplyser dette til os. Vi kræver ikke disse oplysninger for at give dig adgang til de dele af hjemmesiden, der er alment tilgængelige for offentligheden.

Tredjemand

En bemyndiget tredjemand kan have behov for at få adgang til nogle af dine personlige oplysninger – f.eks. fragtmand, webprogrammør o.lign. Strøjer Tegl begrænser tredjemands adgang til og brug af dine personlige oplysninger. Strøjer Tegl deler ikke på anden måde dine personlige oplysninger med tredjemand, med mindre du giver os lov.

Copyright

Copyright – Strøjer Tegl A/S, 2014

All rights reserved.

Indholdet af denne hjemmeside er omfattet af ophavsretsloven og internationale traktater. Del af denne eller tilhørende hjemmesider må ikke uden forudgående tilladelse fra Strøjer Tegl/S gøres til genstand for reproduktion uanset form eller metode.

Salg og levering

Særlige betingelser

Nedenstående særlige betingelser, der er udarbejdet af Kalk- & Teglværksforeningen af 1893 (bortset fra fremhævelser med kursiv), gælder som supplement til ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder” AB 92.

AB92 er gældende i det omfang, der ikke er sket fravigelser i nedenstående særlige betingelser.
I AB 92 skal ”bygherren” forstås som køberen og ”entreprenøren” som sælgeren, jf. AB92 §1, stk.2.
AB92 §§ 6,7,10 stk.2 , 11 stk. 5,12,13,18,19,22 stk.2 og stk.3, 28,29,36 stk. 3,37,38 og 39 gælder ikke.

1. Leverancen
1.1. Medmindre andet er aftalt sker levering på byggepladsen. Ved leveringen overgår risikoen for beskadigelser til køberen.
1.2. Leveringsstedet skal være tilgængelig ad kørefast vej.
1.3. Køberen er ansvarlig for eventuelle skader på vej og fortov ved levering ad anvist eller forudsat kørevej og for, at leverancen kan modtages.
1.4. Køberen skal straks efter modtagelsen kontrollere, at leverancen svarer til det bestilte og ikke lider af synlige mangler. Eventuelle reklamationer over sådanne forhold og over eventuelle mangler, der konstateres ved udpakning, skal foretages snarest og inden produkterne anvendes/indgår i et byggeri.

2. Betaling
2.1. Medmindre der er aftalt fast pris, betales den på leveringsdagen gældende dagspris, og der tages således forbehold for eventuelle prisstigninger efter tilbudsdagen/datoen for ordrebekræftelsen.
2.2. Medmindre andet er aftalt, faktureres emballage og transportomkostninger særskilt. Kun ubeskadigede paller tages retur.
2.3. Medmindre andet er aftalt er betalingsbetingelserne: 8 dage – 1% eller lb. md. + 8 dage.

3. Tidsfristforlængelse og forsinkelse
3.1. Begge parter har ret til tidsfristforlængelse i tilfælde af force majeure og de øvrige situationer, der omtales i AB92 §§ 24 og 26 samt ved teknisk nedbrud, fejlbrændinger og øvrige driftsforstyrrelser.
3.2. Forsinkelse, hvor der ikke er ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende for sælgeren. Ansvaret kan ikke, medmindre andet er aftalt, overstige en bod, der opgøres som 0,2% af den aftalte købesum pr. arbejdsdag, dog mindst kr. 2.000,00 pr. arbejdsdag. Det samlede bodsbeløb kan dog ikke overstige 7,5% af den aftalte købesum for den forsinkede del af leverancen.
3.3. Såfremt en forsinkelse skyldes køberens forhold, hvor der ikke er ret til tidsfristforlængelse, har sælgeren ret til erstatning eller godtgørelse efter reglerne i AB92 § 27.
3.4. Er successiv levering aftalt, skal køberen give skriftlig leveringsafkald med mindst 3-5 dages varsel.

4. Mangler ved leverancen
4.1. Sælgeren kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er forårsaget af tilsidesættelse af sælgerens anvisninger samt de til enhver tid gældende almindelige normer og anvisninger for oplægning af tegltage, for murværkskonstruktioner og for mørtel. Sælgeren kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er forårsaget af imprægnering eller anden overfladebehandling af leverede mursten. Sælgeren kan heller ikke gøres ansvarlig for skader, der er forårsaget af svigt ved køberens modtagekontrol, jf. pkt. 1.4.
4.2. Mursten, tegltagsten og andre produkter i brændt ler fremstilles af naturmaterialer, og det er derfor uundgåeligt, at der kan være farvenuancer. Farvenuancer berettiger ikke køberen til at fremsætte krav. Det anbefales, at der ved anvendelsen blandes emner fra flere paller.
4.3. Uanset den mest omhyggelige læsning, transport og aflæsning er en vis beskadigelse af produkterne uundgåelig. Det tilrådes, at der regnes med et ekstra kvantum på 5%.
4.4. For sælgerens mangelansvar gælder AB92 § 10 stk. 4, hvorefter sælgeren er ansvarlig i 5 år fra afleveringen af arbejdet, dog højst 6 år fra leveringen til lager; dog udvides ansvaret til 10 år fra leveringen når slutbruger er privat forbruger.
4.5. I tilfælde af eventuelle følgeskader gælder AB 92 § 35 stk. 1. Sælgeren hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab jf. AB 92 § 35 stk. 2.

5. Tvister
5.1. I tilfælde af tvister mellem parterne gælder AB 92 §§ 45-47. Eventuelle tvister mellem parterne afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheder, hvis afgørelse er endelig.

Særlige leveringsbetingelser

Disse varer er ikke lagervarer, men produceres kun til ordrer. Kunden har aftagerpligt på
bestilt mængde. Leveringstid oplyses fra gang til gang.
Bestillingsmængde: minimum 100.000 sten.
Leveringsplan aftales pr. projekt. Ved overskridelse af
planen afholder kunden omkostninger til ekstern
oplagring. Strøjer Tegl forbeholder sig ret til fakturering
af den samlede ordre, ved overskridelse af leveringsplanen.

X
Share This